Download hier de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Verkoper
Patrick Retour & Eva Goossens bvba
Oude Heibaan 33, 2235 Hulshout, Belgium
info@patrickretour.be
+32(0)16696956
BTW BE 0895 895 067

 Algemene bepalingen

 1. Producten/aanbod op patrickretour.net
 2. Prijs
 3. Online aankopen en betaling
 4. Levering en uitvoering van de overeenkomst
 5. Eigendomsvoorbehoud
 6. Herroepingsrecht
 7. Garantie
 8. Klantendienst
 9. Sancties voor niet-betaling
 10. Aansprakelijkheid
 11. Overmacht
 12. Privacy
 13. Gebruik van cookies
 14. Intellectuele eigendom
 15. Aantasting geldigheid – niet-verzaking
 16. Wijziging voorwaarden
 17. Bewijs
 18. Toepasselijk recht – Geschillen

 

 

 1. Algemene bepalingen

De web en website www.patrickretour.net is eigendom van Patrick Retour & Eva Goossens bvba met maatschappelijke zetel in 2235 Hulshout, Oude Heibaan 33, België, RPR Turnhout, BTW BE 0895895067.

Onderstaande Algemene Voorwaarden (‘voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (‘klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via patrickretour.net moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behalve wanneer ze vooraf en schriftelijk door Patrick Retour & Eva Goossens bvba aanvaard zijn. Patrick Retour & Eva Goossens bvba behoudt zich het recht om deze voorwaarden en de inhoud van de website patrickretour.net te wijzigen zonder de klant hierover persoonlijk op de hoogte te brengen. De klant dient dus zelf na te gaan of wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit geldt uiteraard niet voor reeds geplaatste bestellingen.

De klant dient minimum 18 jaar te zijn en juridisch in staat om een contract af te sluiten en deze site te gebruiken conform de voorwaarden.

 

 1. Producten/aanbod op patrickretour.net

Patrick Retour & Eva Goossens bvba streeft ernaar de informatie op de website correct en volledig weer te geven en steeds bij te werken. Opmerkingen of suggesties? We vernemen ze graag op info@patrickretour.net. Indien er zich, ondanks alle inspanningen, onjuistheden of onvolledigheden voordoen in de informatie op patrickretour.net, zullen deze door Patrick Retour & Eva Goosssens bvba zo snel als mogelijk worden gecorrigeerd. Patrick Retour & Eva Goossens bvba kan weliswaar niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze website.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Patrick Retour & Eva Goossens bvba niet. Wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, zijn we slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Patrick Retour & Eva Goossens bvba is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Patrick Retour & Eva Goossens bvba. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 1. Prijs

– Munt: alle vermelde prijzen zijn opgegeven in euro (€).

– BTW /taksen/belastingen/invoerrechten/douanekosten:

 • voor alle verzendingen naar landen binnen de EU zijn de opgegeven prijzen inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
 • voor alle verzendingen buiten de EU zijn de invoerrechten en andere douanekosten niet in de opgegeven prijs inbegrepen, tenzij anders opgegeven tijdens de bestelprocedure.

– Verzendkosten:

 • België: de verzending is gratis
 • andere EU-landen: de verzendkosten worden steeds afzonderlijk opgegeven tijdens het betalingsproces.

Patrick Retour & Eva Goossens bvba behoudt het recht voor de prijzen en de verzendkosten op elk moment te wijzigen en aan te passen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

De prijsopgave heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 1. Online aankopen en betaling

Nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, ontvangt hij een automatische gegenereerde e-mail met bevestiging van de bestelling. Op deze bevestiging wordt de klant geïnformeerd of de betaling reeds is volbracht of hij de betaling nog in orde moet brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Patrick Retour & Eva Goossens bvba op de hoogte te brengen van mogelijke fouten.

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Patrick Retour & Eva Goossens bvba samen met de erkende betalingspartner Mollie.

Betalen kan middels:

 • Bancontact
 • Kredietkaarten: American Express, Visa en MasterCard
 • Bankoverschrijving

Patrick Retour & Eva Goossens bvba is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Patrick Retour & Eva Goossens bvba levert standaard in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Andere bestemmingen op specifieke aanvraag.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan Patrick Retour & Eva Goossens bvba.

Bij weigering van de afnemer zonder opgave van reden zullen de verzendkosten in rekening worden gebracht aan de klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Patrick Retour & Eva Goossens bvba was geboden.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Patrick Retour & Eva Goossens bvba.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Patrick Retour & Eva Goossens bvba te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 1. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen en zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Het recht om bestellingen te annuleren en goederen terug te sturen is niet van toepassing op maatwerk, zijnde boeken die op uitdrukkelijk aanvraag van de klant – tijdens de bestelprocedure opgegeven – werden gesigneerd door auteur Patrick Retour.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u Patrick Retour & Eva Goossens bvba via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail (info@patrickretour.be) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Patrick Retour & Eva Goossens bvba zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Patrick Retour & Eva Goossens bvba.

Indien de klant de overeenkomst op correcte wijze herroept zoals hierboven beschreven, zal Patrick Retour & Eva Goossens bvba alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten indien van toepassing, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Patrick Retour & Eva Goossens de door de klant teruggezonden goederen heeft ontvangen. We betalen de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Patrick Retour & Eva Goossens bvba geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald, net als niet inbegrepen invoerrechten en andere douanekosten.

In geval dat de goederen maar gedeeltelijk worden teruggezonden – bijvoorbeeld bij een bestelling van 2 of meer boeken – worden de verzendkosten niet terugbetaald.

 

 1. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst (info@patrickretour.be) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Patrick Retour & Eva Goossens bvba.

Bij vaststelling van een gebrek dient de klant /Patrick Retour & Eva Goossens bvba zo snel mogelijk in te lichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 jaar na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Patrick Retour & Eva Goossens bvba kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vervagen van de kleuren of vervormingen van de drager ten gevolge van externe omstandigheden (zonlicht, verwarmingstoestellen of vocht) en beschadigingen en krassen als gevolg van een onzorgvuldige handeling van de koper.

 

 1. Customer service

De klantendienst van Patrick Retour & Eva Goossens bvba is bereikbaar via e-mail op info@patrickretour.be of per post op het volgende adres: Oude Heibaan 33, 2235 Hulshout, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 1. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Patrick Retour & Eva Goossens bvba beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Patrick Retour & Eva Goossens bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 1. Aansprakelijkheid

Patrick Retour & Eva Goossens bvba is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten.

De Verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van de website.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de koper en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van de Verkoper is steeds beperkt tot het bedrag dat door de koper effectief betaald werd voor de betrokken bestelling zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade.

 

 1. Overmacht

In geval van overmacht is de Patrick Retour & Eva Goossens bvba niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, …

 

 1. Privacy (deze privacy verklaring werd voor het laatst aangepast op 8/5/2020)

De verantwoordelijke voor de verwerking, Patrick Retour & Eva Goossens bvba, respecteert de wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

* Bij het plaatsen van een bestelling

De door de consument meegedeelde persoonsgegevens (factuurgegevens en verzendgegevens met e-mail, naam, adres, telefoonnummer en eventueel bedrijf), zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, eventuele communicatie over de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

* In geval van vrijblijvende registratie

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn eventuele logingegevens – in geval van registratie – en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Patrick Retour & Eva Goossens bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

* Bij het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail

De website patrickretour.net biedt de mogelijkheid om door middel van het contactformulier of  via e-mail een vraag te stellen. De klant bepaalt zelf welke gegevens hij daarbij verstrekt. Deze gegevens worden zolang bewaard als de aard van de inhoud van het formulier of  de e-mail nodig is voor de volledige afwikkeling daarvan.

* Bij het reageren op een blogbericht

De klant kiest zelf welke informatie hij verstrekt en publiceert. Het invullen van naam, e-mailadres en website is mogelijk maar niet verplicht. Op verzoek kunnen wij een geplaatst bericht verwijderen.

* Patrick Retour & Eva Goossens bvba houdt via Google Analytics online maar weliswaar anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. De gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Daarnaast zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken en nooit verkopen.

Beveiliging: de toegang tot verstrekte persoonsgegevens wordt beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het SSL certificaat beveiligt de verbinding tussen de website patrickretour.net en bezoeker via HTTPS encryptie.

Bij een online betaling in de webshop wordt de klant voor de transactie verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor, zijnde Mollie, door middel van een beveiligde verbinding. Meer informatie over het privacybeleid van Mollie vind je hier: https://www.mollie.com/be/privacy.

Bewaartermijn: de door de klant verstrekte persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig om de bestelling of de vraag af te handelen, inclusief de garantie. Nadien worden de gegevens maximum 1 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke verplichting geldt (fiscale bewaarplicht) om de gegevens langer te bewaren.

De consument beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Patrick Retour & Eva Goossens bvba, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Patrick Retour & Eva Goossens bvba behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@patrickretour.be.

 

 1. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de patrickretour.be webshop kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Cookies zorgen ervoor dat de website beter is afgestemd op uw behoeften wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Welke cookies gebruiken wij op patrickretour.net? 
– Functionele / First Party cookies: taalvoorkeur en login/registratie.
– Niet-functionele / Third Party Cookies: Google Analytics Tracking cookie en social media sharing cookies.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Door het installeren van de Google Analytics opt-out add-on kan u verhinderen dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

 

 1. Intellectuele eigendom

* Rechten betreffende de boeken:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgaven  (boeken verkocht op de webshop van patrickretour.net) mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van het betreffende werk en Patrick Retour & Eva Goossens bvba.

* Intellectueel eigendomsrecht:

Alle elementen – foto’s, teksten, illustraties en ontwerpen – op de site zijn de eigendom van Patrick Retour & Eva Goossens bvba of de eigendom van diens leveranciers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van de Verkoper worden gebruikt.

 

 1. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Patrick Retour & Eva Goossens bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 1. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Patrick Retour & Eva Goossens bvba. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

 1. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 1. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.